Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giải vài phương trình của

21. Giải vài phương trình của An Khô-va-ri-zmi (Xem Toán 7, Tập 2, tr.26):

a) x2 = 12x + 288;                            b) \(\frac{1}{12}\)x2 + \(\frac{7}{12}\)x = 19

Bài giải:

a) x2 = 12x + 288 ⇔ x2 - 12x + 288 = 0

∆’ = (-6)2 – 1 . (-288) = 36 + 288 = 324

√∆’ = 18

x1 = 6 + 18 = 24, x2 = 6 – 18 = -12

b)  \(\frac{1}{12}\)x2 + \(\frac{7}{12}\)x = 19

⇔ x2 + 7x – 228 = 0, ∆ = 49 – 4 . (-228) = 49 + 912 = 961 = 312

x1 = \(\frac{-7 +31}{2}\) = 12, x2 = \(\frac{-7 -31}{2}\) = -19