Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song

20. Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau:

a) y = 1,5x + 2;                b) y = x + 2;                  c) y = 0,5x - 3;

d) y = x - 3;                     e) y = 1,5x - 1;               g) y = 0,5x + 3.

Bài giải:

Ba cặp đường thẳng cắt nhau là: a) và b); b) và c); a) và c).

Các cặp đường thẳng song song là: a) và e); b) và d); c) và g).