Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 20. Hãy điền đủ vào các ô trống ở bảng sau (xem hình 96)

Bài 20. Hãy điền đủ vào các ô trống ở bảng sau (xem hình 96)

Giải:

Dòng thứ nhất:

 d = 2r = 1.10 = 20(cm)

 l = \(\sqrt{h^2 + r^2 }= \sqrt{10^2 + 10^2}= 10\sqrt{2}\) (cm)

V = \(\frac{1}{3}\pi r^2h = \frac{1}{3}. 10^2. 10. \pi= 10^3. \pi.\frac{1}3\)  (cm3)

Dòng thứ hai: r= \(\frac{d}{2}\)= 5 (cm)

l = \(\sqrt{h^2 + r^2}= \sqrt{10^2 + 5^2}= 5\sqrt{5}\) (cm)

V =  \(\frac{1}{3}\pi r^2h = \frac{1}{3}. 5^2. 10. \pi= 250. \pi.\frac{1}3\) (cm3)

Tương tự cho dòng 3,4 ta được bảng sau: