Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Máy biến áp lí tưởng làm việc bình thường có

2. Máy biến áp lí tưởng làm việc bình thường có tỉ số \(\frac{N_{2}}{N_{1}}\)bằng 3, khi

(U1, I1) = (360 V, 6 A), thì (U2, I2) bằng bao nhiêu ?

A. (1 080 V, 18 A);                   B. (120 V, 2 A);

C. (1 080 V, 2 A);                     D. (120 V, 18 A).

Bài giải:

Chọn đáp án C