Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Để xác định hàm lượng của bạc trong hợp kim, người ta hoà tan 0,5 gam hợp kim đó vào dung dịch axit nitric.

Bài 2. Để xác định hàm lượng của bạc trong hợp kim, người ta hoà tan 0,5 gam hợp kim đó vào dung dịch axit nitric. Cho thêm dung dịch axit HCl dư vào dung dịch trên, thu được 0,398 gam kết tủa. Tính hàm lượng của bạc trong hợp kim.

Lời giải:

Ag + 2 HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O                     (1)

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3                               (2)

Từ (1) và (2), ta có: nAg = \( \frac{0,389}{143,5}\) = 0,00277 (mol)

=> %mAg= \( \frac{108.0,00277}{0,5}\).100% = 59,9%