Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Viết các phân số sau thành phân số thập phân

Bài 2. Viết các phân số sau thành phân số thập phân: \( \frac{11}{2}\) ;  \( \frac{15}{4}\) ;  \( \frac{31}{5}\) .

Bài giải: 

\( \frac{11}{2}\) \( =\frac{11.5}{2.5}=\frac{55}{10}\) ;     \( \frac{15}{4}\) \( =\frac{15.25}{4.25}=\frac{375}{100}\) ;    \( \frac{31}{5}\) \( =\frac{31.2}{5.2}=\frac{62}{10}\) .