Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hoá - khử ?

Bài 2. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hoá - khử ?

A. Phản ứng hoá hợp                        B. Phản ứng phân hủy

c. Phản ứng thế trong hoá vô cơ        D. Phản ứng trao đổi.

TRẢ LỜI:    C đúng.