Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Tính chất hoá học cơ bản của kim loại là gì và vì sao kim loại lại có tính chất đó?

Bài 2. Tính chất hoá học cơ bản của kim loại là gì và vì sao kim loại lại có tính chất đó?

Các tính chất hóa học của kim loại là

1. Tác dụng với phi kim

-Tác dụng với clo: 2Fe+3Cl2----->2FeCl3

-Tác dụng với oxi: 4Al+3O2------>2Al2O3

-Tác dụng với lưu huỳnh: Fe+S----->FeS

2. Tác dụng với dung dịch axit

-dung dịch HCl, H2SO4 loãng: Fe+ 2HCl------>FeCl2+H2

-dung dịch HNO3,H2SO4 đặc: 3Cu+8 HNO3-->3Cu(NO3)2+2NO+4H2O

3.Tác dụng với nước:

  2Na+2H2O------>2NaOH+H2

4. Tác dụng với dung dịch muối

Fe+CuSO4-------->FeSO4+Cu