Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

2.Lập phương trình tổng quát của đường thẳng ∆ trong mỗi trường hợp sau:

2.Lập phương trình tổng quát của đường thẳng ∆ trong mỗi trường hợp sau:

a) ∆ đi qua điểm M (-5; -8) và có hệ số góc k = -3

b) ∆ đi qua hai điểm A(2; 1) và B(-4; 5)

Hướng dẫn:

a) Phương trình của ∆ là : y + 8 = -3(x + 5)  <=> 3x + y + 23 = 0

b) Đường thẳng ∆ đi qua A(2; 1) và B(-4; 5) nhận vectơ \(\vec{AB}\) = (=6; 4) là một vectơ chỉ phương

Phương trình tham số của ∆ :

∆ :   \(\left\{\begin{matrix} x= 2-6t& \\ y= 1+4t& \end{matrix}\right.\)

Khử t giữa hai phương trình ta được phương trình tổng quát:

∆ : 2x + 3y - 7 = 0