Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dòng nào ở cột A tương ứng với dòng nào ở cột B ?

2. Dòng nào ở cột A tương ứng với dòng nào ở cột B ?

A                                                 B

1. Mạch có R                                                        a) u sớm pha so với i

2. Mạch có R, C mắc nối tiếp                                 b) u sớm pha \(\frac{\Pi }{2}\) so với i

3. Mạch có R, L mắc nối tiếp                                 c) u trễ pha so với i

4. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (ZL > ZC)              d) u trễ pha \(\frac{\Pi }{2}\) so với i

5. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (ZL < ZC)              e) u cùng pha so với i

6. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (ZL = ZC)              f) cộng hưởng

Bài giải:

1 - e;       2 - c;         3 - a;         4 - b;              5 - d;             6 - f