Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho số x > 5, số nào trong các số sau đây là nhỏ nhất?

2. Cho số x > 5, số nào trong các số sau đây là nhỏ nhất?

\(A=\frac{5}{x};\)         \(B=\frac{5}{x}+1;\)        \(C=\frac{5}{x}-1;\)           \(D=\frac{x}{5}.\)

 Hướng dẫn.

Với x > 5 thì \(0<\frac{5}{x}<1\) suy ra \(\frac{5}{x}-1<0\) trong khi \(\frac{5}{x}>0\), \(\frac{5}{x}+1>0\), \(\frac{x}{5}>0\), \(\frac{x}{5}+1>0 .\) Vậy với cùng số x > 5 thì biểu thức \(C=\frac{5}{x}-1;\) có giá trị nhỏ nhất.