Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng

Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng, Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi suất là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Tiền lãi sau một tháng là:

       5 000 0000 x 0,5 : 100 = 25 000 (đồng)

Cả tiền gửi và tiền lãi suất sau một tháng là:

    5 000 000 + 25 000 = 5 025 000 (đồng)

                                                                                   Đáp số 5 025 000 đồng