Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P theo thứ tự à trung điểm của các đoạn thẳngSA, BC, CD. Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (MNP)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P theo thứ tự à trung điểm của các đoạn thẳngSA, BC, CD. Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (MNP)

Gọi O là giao diểm hai đường chéo của hình bình hành ABCD, hãy tìm giao điểm của đường thẳng SO với mp (MNP)

Lời giải:

a) Trong mặt phẳng (ABCD) đường thẳng NP cắt đường thẳng AB, AD lần lượt tại E, F. Từ đó có thiết dện là MQPNR.

b) Trong (SAC): SO ∩ MC = K, chứng minh đó là điểm cần tìm