Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Viết các phương trình hoá học của S, C, Cu, Zn

Bài 2. Viết các phương trình hoá học của S, C, Cu, Zn với khỉ O2. Cho biết các oxit tạo thành thuộc loại nào. Viết công thức các axit hoặc bazơ tuong ứng với mỗi oxit đó.

Lời giải:

S +  O2  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) SO2;  C+ O2  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) CO2

2Cu + O2  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2CuO; 2Zn + O2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2ZnO

SO2 là oxit axit, có axit tương ứng là H2SO3;

C02 là oxit axit, có axit tương ứng là H2CO3.

CuO là oxit bazơ, có bazơ tương ứng là Cu(OH)2;

ZnO là oxit lưững tính, có bazơ tương ứng là Zn(OH)2 và axit tương ứng là H2ZnO2.