Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Số oxi hóa của Mn, Fe ...

2. Số oxi hóa của Mn, Fe trong Fe3+ , S trong SO3 , P trong PO43-lần lượt là:

A. 0, +3, +6, +5

B. 0, +3, +5, +6

C. +3, +5, 0, +6

D. +5, +6, +3, 0.

Chọn đáp ứng đúng.

Hướng dẫn giải:

Đáp án : A

a