Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng

Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

  1. C + O2 → CO2
  2. C + 2CuO → 2Cu + CO2
  3. 3C + 4 Al → Al4C3
  4. C + H2O → CO + H2

Hướng dẫn giải:

Chọn C