Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?

2. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?

A. 2                        B. 3                        C. 4                           D. 5.

Hướng dẫn. Đáp án C.

CH3 – CH2 – COO – CH3                                                 CH2 – COO – CH2 – CH3

HCOO – CH2 – CH2 – CH3