Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một người có khối lượng 45kg.

2. Một người có khối lượng 45kg. Diện tích tiếp xúc mỗi bàn chân là 150cm2. Tính áp suất người đó tác dụng lên mặt đất khi:

a) Đứng cả hai chân

b) Co một chân

Hướng dẫn giải:

a) Khi đứng cả hai chân : p1 = \(\frac{P}{S}= \frac{45.10}{2.150.10^{-4}}\) N/m2= 1,5.104Pa

b) Khi co một chân: vì diện tích tiếp xúc giảm \(\frac{1}{2}\) lần nên áp suất tăng 2 lần.

P2 = 2p1 = 2. 1,5.104  = 3.104 Pa