Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ?

2. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ?

A. Poli(vinyl clorua);

B. Pilisaccarit;

C. Protein;

D. Nilon-6,6.

Hướng dẫn:

Đáp án: A