Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho tam giác ABC biết các cạnh...

2. Cho tam giác ABC biết các cạnh a = 52, 1cm; b = 85cm và c = 54cm. Tính các góc \(\widehat{A}\), \(\widehat{B}\), \(\widehat{C}\).

Hướng dẫn:

Từ định lí cosin a2 = b2 + c- 2bc. cosA

ta suy ra    cos A = \(\frac{b^{2}+c^{2}-a^{2}}{2bc}\) = \(\frac{85^{2}+54^{2}-(52,1)^{2}}{2.85.54}\)

=> cosA  ≈ 0,8089  => \(\widehat{A}\)= 36

Tương tự, ta tính được     \(\widehat{B}\)≈  1060 28’ ;            \(\widehat{C}\)≈  370 32’.