Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Cho biết AB/CD=3/4 và CD= 12cm. Tính độ dài AB.

Bài 2. Cho biết  \(\frac{AB}{CD}\) = \(\frac{3}{4}\) và CD= 12cm. Tính độ dài AB.

Giải:

Ta có: \(\frac{AB}{CD}\) = \(\frac{3}{4}\)  mà  CD= 12cm nên

\(\frac{AB}{12}\) = \(\frac{3}{4}\) => A= \(\frac{12.3}{4}\) = 9

Vậy độ dài AB= 9cm.