Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp lực là gì?

2. Tổng hợp lực là gì? Phát biểu quy tắc hình bình hành?

Hướng dẫn:

- Tổng hợp lực là thay thế hai hay nhiều lực tác dụng đồng thời vào một vật bởi một lực sao cho tác dụng vẫn không thay đổi.

 

- Quy tắc hình bình hành:

\(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}} \)