Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

C2H5NH2 trong H2O không phản ứng với chất nào trong số các chất sau ?

Bài 2. C2H5NHtrong H2O không phản ứng với chất nào trong số các chất sau ?

A. HCl;

B. H2SO4;

C. NaOH;

D. Quỳ tím.

Hướng dẫn giải:

Chọn C.