Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hai phương trình

Bài 2. Cho hai phương trình

4x = 5 và 3x = 4.

Nhân các vế tương ứng của hai phương trình đã cho. Hỏi

a) Phương trình nhận được có tương đương với một trong hai phương trình đã cho hay không?

b) Phương trình đó có phải là phương trình hệ quả của một trong hai phương trình đã cho hay không?

Hướng dẫn giải:

a) Nhân các vế tương ứng của hai phương trình ta được

12x2 = 20  ⇔ x2 = \(\frac{20}{12}\) = \(\frac{5}{3}\) ⇔ x= ±\(\sqrt{\frac{5}{3}}\).

Phương tình này không tương đương với phương trình nào trong các phương trình đã cho.

Vì 4x = 5 ⇔ x = \(\frac{5}{4}\)                \(\frac{5}{4}\)   ≠   ±\(\sqrt{\frac{5}{3}}\)

Trong khi 3x = 4 ⇔ x = \(\frac{4}{3}\)       \(\frac{4}{3}\)  ≠   ±\(\sqrt{\frac{5}{3}}\)

b) Phương trình mới cũng không là phương trình hệ quả của một phương trình nào đã cho.