Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vai trò của văn học, nghệ thuật trong các cuộc đấu tranh

Vai trò của văn học, nghệ thuật trong các cuộc đấu tranh vì quyền sống và hạnh phúc của nhân dân?

Hướng dẫn giải:

Vai trò của văn học - nghệ thuật trong cuộc đấu tranh  quyền sống và hạnh phúc của nhân dân : đã vạch trần và lên án những tệ nạn xã hội đương thời, phản ánh khát khao về một cuộc sống tự do. hạnh phúc của nhân dân lao động.