Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, chỉ cẩn dùng thuốc thử nào sau đây ?

Bài 2. Có ba chất hữu cơ: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2.

Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, chỉ cẩn dùng thuốc thử nào sau đây ?

A. NaOH;

B. HCl;

C. CH3OH/HCl;

D. Quỳ tím.

Hướng dẫn giải:

Chọn D.