Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

6,375;   9,01;    8,72;      6,735;     7,19

Hướng dẫn giải:

6,375 < 6,735 < 7,19 < 8,72 < 9,01