Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân

Hãy viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau (đều có ba chữ số)

a) 5,612;   17,2;        480,59

b) 24,5;       80,01;         14,678

Hướng dẫn giải:

a) 5,612

17,2= 17,200

480,59= 480,590

b) 24,5 = 24,500

80,01= 80,010

14,678