Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựa vào bảng 6.1 hãy

2. Dựa vào bảng 6.1 hãy vẽ biểu đồ thể hiện số dân của Hoa Kì qua các năm. Giải thích nguyên nhân và phân tích ảnh hưởng của sự gia tăng dân số đối với phát triển kinh tế.

Lời giải:

a)    Vẽ biểu đồ.

b)    Nhận xét: dân số Hoa kì tăng nhanh.

c)    Nguyên nhân: dân số tăng nhanh chủ yếu do nhập cư

d)    Ảnh hưởng: người nhập cư đã đem lại cho Hoa Kì nguồn tri thức, vốn và lực lượng lao động lớn mà ít phải mất chi phí đầu tư ban đầu.