Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân,

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

 \(\frac{45}{10}\);          \(\frac{834}{10}\);     \(\frac{1954}{100}\);   \(\frac{2167}{1000}\);    \(\frac{2020}{10000}\).

Hướng dẫn giải:

\(\frac{45}{10}\) =  4,5 đọc là bốn phẩy năm

\(\frac{834}{10}\) = 83,4 đọc là tám mươi ba phẩy bốn

\(\frac{1954}{100}\) = 19,54 đọc là mười chín  phẩy năm mươi tư

\(\frac{2167}{1000}\) = 2,167 đọc là hai phẩy một trăm sáu mươi bảy

\(\frac{2020}{10000}\) = 0,2020 đọc là không phẩy hai nghìn không trăm hai mươi.