Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy xác định giá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

2. Hãy xác định giá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

a) KH, H2S, CH4

b) FeO, Ag2O, NO2

Hướng dẫn giải:

a) + KH: do H có hóa trị I nên  x. a = y. b  =>  b =

      Vậy K có hóa trị I.

Tương tự

+ H2S: H có hóa trị I và S có hóa trị II.

+ CH4 : C hóa trị IV và H hóa trị I.

b) + FeO: Fe có hóa trị II và O hóa trị II

    + Ag2O : Ag hóa trị I và O hóa trị II

    + NO2: N hóa trị IV và O hóa trị II.