Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phân tích mối quan hệ giữa ba quá trình : phong hoá, vận chuyển và bồi tụ.

Bài 2. Phân tích mối quan hệ giữa ba quá trình : phong hoá, vận chuyển và bồi tụ.

Lời giải.

Quá trình phong hoá tạo ra các vật liệu phá huỷ cho quá trình vận chuyển bồi tụ là sự kết thúc quá trình vận chuyển và là quá trình tích tụ các vật liệu phá huỷ.