Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu - đông 1950.

Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu - đông 1950.

GỢI Ý LÀM BÀI

Qua 29 ngày đêm chiến đấu, ta đã diệt và bắt sống hơn 8000 tên địch, giải phóng một số thị xã và thị trấn, làm chủ 750 km trên dải biên giới Việt - Trung. Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng. Từ đây, ta nắm quyền chủ động trên chiến trường