Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là:

2. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là:

A. 3 và 3.                     B. 3 và 4                      C. 4 và 4              D. 4 và 3

Chọn đáp án đúng

Bài giải:

Chọn đáp án B

a