Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số:

Bài 2. Tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số:

         a)  ;                                       b)  ;

         c)  ;                              d)  ;

Hướng dẫn giải:

 a) Vì  và  ( hoặc  và ) nên các đường thẳng: x = -3 và x = 3 là các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

            Vì  và   nên các đường thẳng: y = 0 là các tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

         b) Hai tiệm cận đứng :  ; tiệm cận ngang :  .

         c) Tiệm cận đứng : x = -1 ;

            vì  \(\underset{x\rightarrow -\infty }{lim}\frac{x^{2}-3x+2}{x+1}=\underset{x\rightarrow -\infty }{lim}\frac{x^{2(1-\frac{3}{x}+\frac{2}{x^{2}})}}{x(1+\frac{1}{x})}=-\infty ,\) nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

         d) Hàm số xác định khi : 

             Vì  ( hoặc  ) nên đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

             Vì  nên đường thẳng y = 1 là tiệm cận ngang ( về bên phải) của đồ thị hàm số.