Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Với những giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số y = sin3x và y = sin x bằng nhau?

Bài tập :

Bài 2. Với những giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số y = sin3x và y = sin x bằng nhau?

Đáp án :

Bài 2. x thỏa mãn yêu cầu bài ra khi và chỉ khi