Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Có những chất sau: ...

2. Có những chất sau: Zn, Zn(OH)2, NaOH, Fe(OH)3, CuSO4, NaCl, HCl.

Hãy chọn chất thích hợp điền vào mỗi sơ đồ phản ứng sau và lập phương trình học:

a) …..  \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) Fe2O3 + H2O;

b) H2SO4 + … → Na2SO4 + H2O;

c) H2SO4 + … → ZnSO4 + H2O;

d) NaOH + ….   → NaCl + H2O;

e)   ….. + CO2 → Na2CO3 + H2O.

Lời giải.

a) Fe(OH)3 \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) Fe2O3 + H2O;

b) H2SO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O;

c) H2SO4 + Zn(OH)2 → ZnSO4 + H2O;

d) NaOH + HCl → NaCl + H2O;

e) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O