Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây của lưu huỳnh (Z = 16) :

Bài 2. Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây của lưu huỳnh (Z = 16) :

A. 1s2 2s2 2p5 3s2 3p5 ;           B. 1 s2 2s1 2p6 3s2 3p6 ;

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ;           D. 1 s2 2s2 2p6 3s2 3p3.

Chọn đáp án đúng.

LỜI GIẢI

Câu trả lời đúng là c : ls2 2s2 2p6 3s2 3p4 có z = 16.

a