Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2 Trong mặt phẳng tọa độ các mệnh đề sau đúng hay sai?

Bài 2 Trong mặt phẳng tọa độ các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) \(\overrightarrow{a}\) = ( -3; 0) và \(\overrightarrow{i}\) = (1; 0) là hai vectơ ngược hướng;

b) \(\overrightarrow{a}\) = ( 3; 4) và \(\overrightarrow{i}\) = (-3; -4) là hai vectơ đối nhau;

c) \(\overrightarrow{a}\) = ( 5; 3) và \(\overrightarrow{i}\) = (3; 5) là hai vectơ đối nhau;

d) hai vec tơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có hoành độ bằng nhau và tung độ bằng nhau

Hướng dẫn giải:

a) Đúng                                  b) Đúng

c) Hai vectơ  \(\overrightarrow{a}\) = ( 5; 3) và \(\overrightarrow{i}\) = (3; 5) không cùng phương nên không thể đối nhau, do vậy câu c) sai

d) Đúng