Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 135m = ... dm             b) 8300m = ... dam                   c) 1mm = ...cm

342dm = ... cm                    4000m = ... hm                        1cm = ... m    

15cm = ... mm                     25 000m = ... km                     1m = ... km

Bài làm

a) 135m = 1350 dm             b) 8300m = 830 dam                   c) 1mm = \( \frac{1}{10}\) cm

342dm = 3420 cm                    4000m = 40 hm                         1cm = \( \frac{1}{100}\) m    

15cm = 150 mm                      25 000m =25 km                         1m = \( \frac{1}{1000}\) km