Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các phương trình hóa học....

2. Viết các phương trình hóa học để chứng tỏ rằng, anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

Hướng dẫn giải:

Anđehit bị H2 hoặc LiAlH4 khử thành ancol 
R-CH=O + H2 ---> R-CH2OH 
R-CH=O + LiAlH4 + HCl ---> R-CH2OH + AlH3 + LiCl 
- Dưới tác dụng của hỗn hống Zn/Hg trong HCl, anđehit bị khử thành hiđrocacbon 
R-CH=O + Na-Hg + 4HCl ---> R-CH3 + NaCl + HgCl2 + H2
Như vậy, anđehit còn có tính oxi hóa