Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

2. Hãy chọn câu đúng.

2. Hãy chọn câu đúng.

Quá trình phóng xạ hạt nhân

A. thu năng lượng.

B. tỏa năng lượng.

C. không thu, không tỏa năng lượng.

D. có trường hợp thu, có trường hợp tỏa năng lượng.

Trả lời:

B. Quá trình phóng xạ hạt nhân luôn tỏa năng lượng.