Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Tính nguyên tử khối trung bình của kali biết rằng trong tự nhiên thành phần % các đồng vị của kali là :

Bài 2. Tính nguyên tử khối trung bình của kali biết rằng trong tự nhiên thành phần % các đồng vị của kali là :

93,258% \( _{19}^{39}\textrm{K}\);  0,012% \( _{19}^{40}\textrm{K}\) và 6,730% \( _{19}^{41}\textrm{K}\).

Lời giải:

\( \overline{A_{kali}}=\frac{39.93,258+40.0,012+41.6.73}{100}\) = 39,13484u.

a