Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dung dịch A chứa đồng thời các cation

Dung dịch A chứa đồng thời các cation Fe2+, Al3+. Trình bày cách tách  và nhận biết mỗi ion từ dung dịch A.

Hướng dẫn giải:

Cách tách: Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch chứa đồng thời các cation Fe2+, Al3+ sẽ thu được kết tủa Fe(OH)2.

Lọc tách riêng kết tủa, nước lọc thu được chứa muối NaAlO2.

Nhận biết kết tủa Fe(OH)2 màu trắng hơi xanh, để trong không khí chuyển dần sang màu nâu đỏ chứng tỏ có ion Fe2+.

Nước lọc có tác dụng với khí CO2 thấy có kết tủa, chứng tỏ có ion Al3+

        NaAlO2 + CO2 + 2H2O  → Al2(OH3)↓ + NaHCO3