Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.2, trong đó ...

Bài 2. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.2, trong đó R1 = 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A.

a) Tính hiệu điện thế UAB của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R2

Hướng dẫn.

a)     Ta nhận thấy UAB= U1 = R1.I1 = 10.1,2 = 12 V.

b)     Cường độ dòng điện chạy qua R2 là I2 = I – I1 = 1,8 – 1,2 = 0,6 A.

Điện  trở \(R_{2}=\frac{U_{AB}}{I_{2}}=\frac{12}{0,6}\) = 20 Ω.