Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em hãy trình bày kết quả của hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam.

Em hãy trình bày kết quả của hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam.

Trả lời:

Sau những ngày làm việc khẩn trương, trong hoàn cảnh bí mật, hội nghị đã nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra đường lối cách mạng nước ta. Từ đó, cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo và đã giành được nhiéu thắng lợi vẻ vang.