Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Tìm tập xác định của các hàm số:

Bại tập :

Bài 2. Tìm tập xác định của các hàm số:

         a) y =  ;                                           b) y =  ;

         c) y =  ;                                     d) y =  .

Đáp án :

Bài 2. a) Hàm số đã cho không xác định khi và chỉ khi sinx = 0. Từ đồ thị của hàm số y = sinx suy ra các giá trị này của x là x = kπ. Vậy hàm số đã cho có tập xác định là R {kπ, (k ∈ Z)}.

        b) Vì -1 ≤ cosx ≤ 1, ∀x nên hàm số đã cho không xác định khi và chỉ khi cosx = 1. Từ đồ thị của hàm số y = cosx suy ra các giá trị này của x là x = k2π. Vậy hàm số đã cho có tập xác định là R {k2π, (k ∈ Z)}.

        c) Hàm số đã cho không xác định khi và chỉ khi                                                                       .

Hàm số đã cho có tập xác định là R {}.

        d) Hàm số đã cho không xác định khi và chỉ khi                                                                    

Hàm số đã cho có tập xác định là R {}.