Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khi cho 100 gam hợp kim gồm có Fe, Cr và Al tác dụng với...

2. Khi cho 100 gam hợp kim gồm có Fe, Cr và Al tác dụng với lượng dư dung dich NaOH thu được 6,72 lít khí. Lấy phần rắn không tan cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl (khi không có không khí) thu được 38,08 lít khí. Các thể tích khí đo ở đktc. Xác định các thành phần %  khối lượng của hợp kim.

Hướng dẫn giải.

   2Al + 2NaOH + 2H2O -> 2NaAlO2 + 3H2

   0,2

=> mAl = 27.0,2 = 5,4 (gam) => %mAl = 5,4 %.

Gọi số mol của Fe và Cr trong hỗn hợp là x và y.

   Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2

   x                                  x(mol)

  Cr + 2HCl -> CrCl2 + H2

   y                                y

Ta có các phương trình : x + y = \(\frac{38,08}{22,4}\) = 1,7                 (1)

                                  56x + 52y = 94,6                        (2).

Giải hệ hai phương trình (1) và (2) ta được x = 1,55 ; y = 0,15.

=> mFe = 56.1,55 = 86,8 gam ; %mFe = 86,8%.

Và mCr = 52.0,15 = 7,8 (gam) ; %mCr = 7,8 %.