Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lập phương trình trạng thái của khí lý tưởng.

2. Lập phương trình trạng thái của khí lý tưởng.

Bài giải:

 Phương trình xác định mối liên hệ giữa ba thông số trạng thái của chất khí gọi là phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

  Để lập phương trình này, ta xét một lượng khí từ trạng thái 1 (p1, V1, T1) sang trạng thái 2 (p2, V2, T2) qua trạng thái trung gian 1' (p', V2, T1) bằng các đẳng quá trình đã học trong các bài trước 

  Ta dễ dàng chứng minh được phương trình trạng thái của khí lí tưởng :

\({{{p_1}{V_1}} \over {{T_1}}} = {{{p_2}{V_2}} \over {{T_2}}} \Rightarrow {{pV} \over T}\) = hằng số