Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy chọn những từ thích hợp rồi điền vào các chỗ trống:

2. Hãy chọn những từ thích hợp rồi điền vào các chỗ trống:

a) Polime thường là chất.... không bay hơi.

b) Hầu hết các polime đều...... trong nước và các dung môi thông thường.

c) Các polime có sẵn trong tự nhiên gọi là polime.... còn các polime do con người tổng hợp ra từ các chất đơn giản gọi là polime....

d) Polietilen và poli (vinyl clorua) là loại polime.... còn tinh bột và xenlulozơ là loại polime....

Bài giải:

a) Rắn
b) Không tan
c) Thiên nhiên – Tổng hợp
d) Tổng hợp – Thiên nhiên